Postbus 320, 8070 AH  Nunspeet

Bel: 0341 - 276850

Interim management

Advies

Interim Management

Publiek Advies

Publiek advies in de vorm van beleidsadvisering voor gemeenten en andere overheden.
B2mbs-advies beschikt over ervaring en kennis op de volgende terreinen:

 • ICT vraagstukken
 • welzijn, onderwijs(huisvesting)
 • sport (verzelfstandigingsvraagstukken en beleid)
 • accommodatieprojecten voor onder meer sport, onderwijs, multifunctionele accommodaties en kulturhusen
 • leefbaarheidprojecten kleine kernen, zoals dorpsplannen
 • subsidies; advisering over een efficiënt subsidiebeleid, verstrekken van subsidies maar ook het verzorgen van subsidieaanvragen


Privaat Advies

Privaat advies  voor ondernemingen, stichtingen en instellingen op gebied van onder meer welzijn, onderwijs, sport en gezondheid .

Voor deze organisaties kunnen wij:

 • de liaison zijn richting overheden
 • subsidieaanvragen verzorgen voor projecten en activiteiten
 • accommodatieprojecten ondersteunen door het maken van een projectplan en het begeleiden van het plan, van planvorming tot realisatie
 • leefbaarheidprojecten ondersteunen zoals dorpsplannen
 • het opzetten van de financiële administratie


Binnen B2mbs is ruim 25 jaar ervaring en kennis aanwezig op het gebied van genoemde werkzaamheden.
Bovendien beschikken wij over een breed netwerk van deskundigen voor eventuele ondersteuning.

Contact

Projectmanagement

Wij hebben ruime ervaring als het gaat om het aansturen van complexe projecten.
Deze complexiteit manifesteert zich veelal in het feit dat er sprake is van meerdere beïnvloedende en besluitende partijen.
Onze aanpak:

 • In de eerste plaats een akkoord krijgen, bij alle partijen, op het formuleren van een gezamenlijke doelstelling. Een éénduidig en eensluidend beeld is essentieel voor het welslagen van het project èn het managen van de verwachtingen bij partijen.
 • Ten tweede het beheersen van de functionele logica. Complexe projecten vragen om een strakke regie op het overkoepelende belang. Ook als dat leidt tot spanning op deelbelangen.We zoeken dus samen met de stakeholders naar het maatschappelijk optimum, de juiste volgorde en een optimale strategie.
 • En ten derde: met inzet van tomeloze energie en onze expertise, ervoor zorgen dat wij waarmaken wat we beloven. Management in complexiteit vereist een goede technische en projectbeheerbasis. Mensen die tegen een stootje kunnen en die vanuit het project in zijn omgeving redenerend koersvast zijn, maar daarbij ook de mesnen die het moeten doen vasthouden.

Omgevingsmanagement

B2mbs-Advies werkt graag aan projecten met maatschappelijke meerwaarde, projecten die er toe doen. De centrale vraag hierbij is hoe een project, samen met haar omgeving en in haar omgeving het beste gerealiseerd kan worden.
Wij doen dat door:

 • Creëren van maximaal (bestuurlijk) draagvlak voor deze projecten, door van meet af aan een goede relatie op te bouwen met de betrokken stakeholders. Overheden, belanghebbende organisaties en zeker omwonenden kennen de omgeving immers het beste.
 • Door transparant te zijn en samen op te trekken met betrokkenen kan vaak meerwaarde gerealiseerd worden en kan voorkómen worden dat onnodige weerstand ontstaat die in een later stadium gerepareerd moet worden.
 • Zo vroeg mogelijk in het project betrokken te worden, zodat al in de ontwerp-/opstartfase van de projecten , de (belangen van de) omgeving in te brengen.
 • Samen met de projectmanager de plannen uitleggen en op het juiste moment besluitvorming krijgen.

Wij hebben natuurlijk ervaring met het doorlopen van formele besluitvormingsprocedures en het opstellen van onderbouwende (beleids)stukken.
U kunt ons betrekken bij vergunningtrajecten. En ook dan blijft de relatie met de omgeving een sturende factor voor het handelen van de omgevingsmanager.

Projectbeheersing

Wij verzorgen de projectbeheersing en natuurlijk het daarbij behorende risicomanagement.
Er wordt altijd gekeken welke aanpak het beste past bij het project, het team en de organisatie. Door de processen te analyseren, te structureren en daar waar nodig aan te passen ontstaat inzicht in en grip op het project. Alle beheersaspecten (Kwaliteit, Tijd, Geld, Informatie en Organisatie) worden met elkaar in verband gebracht zodat een integraal beeld van het project wordt gevormd. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van het project binnen de gestelde randvoorwaarden.

ICT-management

Wij hebben veel ervaring met alle aspecten van ICT.
Van beheer, tot beleid. Vraagstukken rondom outsourcing, up-time issues, conversies naar andere (maatwerk)applicties, veranderende werkprocessen en veranderingen als gevolg van samenwerkingsverbanden of fusies.
Zowel in publieke als in private omgevingen.